PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Schlüter ®-DITRA 25

 

Technický list

Použitie a funkcia

Schlüter ® - DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovite tvarovanými štvorcovými výliskami . Tkanina na rubovej strane ,
slúži na prilepenie rohože k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu .

Schlüter ® - DITRA 25 slúži v tesnom spojení s dlažbou a obkladmi ako izolácia , vrstva pre vyrovnávanie tlaku vodnej pary z podkladu a separačná vrstva pre kritické podklady . Podklad musí byť rovný a nosný .

Pre prilepenie Schlüter ® - DITRA 25 sa nanáša ozubenou stierkou ( odporúčame 3 x 3 mm alebo 4 x 4 mm ) také lepidlo na obklady a dlažbu , ktoré je vhodné pre konkretné podklad . Schlüter ® - DITRA 25 sa uloží celou plochou , na ktorej je tkanina , do tenkej vrstvy lepidla a pritlačením sa mechanicky ukotví . Je nutné dodržať otvorenú dobu lepidla .

Dlažba alebo obklad sa pokladá do tenkého lôžka lepidla priamo na Schlüter ® - DITRA 25 pri dodržiavaní platných pravidiel . Lepidlo sa ukotví mechanicky v rybinovitej tvarovaných štvorcových výliskoch rohože Schlüter ® - DITRA 25.

Zhrnutie funkcií :

a ) Separácia

Schlüter ® - DITRA 25 oddeľuje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napätie medzi podkladom a napr dlažbou , ktoré vzniká z ich rozdielnych dĺžkových zmien .

Zároveň sú premostenie trhliny v podklade a neprenáša sa do dlažby alebo obkladu .

b ) Izolácia

Schlüter ® - DITRA 25 je vodotesný polyetylénový pás s relatívne vysokým difúznym odporom proti vodnej pare . Pri odbornom spracovaní prekrytie spojov , prechodov na stenu a na pevne zabudované stavebné diely je možné pomocou Schlüter ® - DITRA 25 zhotoviť kontaktné izoláciu v tesnom spojení s dlažbou alebo obkladom v súlade s technickým listom ZDB " Pokyny pre vykonávanie izolácií v tesnom spojení s obkladom a dlažbou v interiéri a exteriéri " platným v Nemecku .

V oblastiach , ktoré majú byť vykonané podľa zhody CE alebo podľa Stavebno technického osvedčenia , je nutné používať len systémové odskúšaná lepidlá pre tenkovrstvové lepenie . Informácie o nich si môžete vyžiadať na adrese uvedenej v tomto technickom liste .

Schlüter ® - DITRA 25 tak chráni konštrukciu podkladu pred poškodením prenikajúce vlhkosťou alebo agresívnymi látkami .

c ) Vyrovnávanie tlaku pary

Pri pôsobení vlhkosti z podkladu Schlüter ® - DITRA 25 umožňuje pomocou otvorených vzduchových kanálikov na rubovej strane vyrovnanie tlaku pary .

d ) Rozloženie zaťaženia ( Prenesenie zaťaženia )

Schlüter ® - DITRA 25 prenáša zaťaženie pôsobiace na dlažbu cez výlisky vyplnené lepiacou maltou priamo do podkladu . Dlažbu položenú na Schlüter ® - DITRA 25 je teda možné zodpovedajúcim spôsobom zaťažovať . Pre prípad väčšieho zaťaženia ( napr. v priemyselných prevádzkach ) musia dlažba vykazovať dostatočnú hrúbku a odolnosť voči tlaku . Je nutné dodržať hrúbku dlažby podľa v Nemecku platného technického listu ZDB " Keramické dlažby , určené pre vysoké zaťaženie " .

V miestach s vysokým zaťažením musí dlažba priľnúť celou svojou plochou k podkladu . Tým sa uznáva , že Schlüter ® - DITRA 25 dosadá na podklad z cca 50 % celkovej plochy . To môže viesť k zníženiu odolnosti proti tlaku pri vysokom bodovom zaťažení . Pri keramických dlažieb je nutné zabrániť úderom tvrdým predmetom . Formáty dlaždíc by mali byť minimálne 5 x 5 cm .

e ) Priľnavosť

U Schlüter ® - DITRA 25 vzniká pomocou rubovej tkaniny a zakotvenie lepidlá v rybinovitej tvarovaných výliskoch spoľahlivé spojenie medzi podkladom a dlažbou alebo obkladom ( laboratórne hodnoty cca 0,2 N / mm ² ) . Schlüter ® - DITRA 25 tak možno použiť ako na podlahy , tak aj na steny . Pri obkladoch možno v prípade potreby dodatočne použiť ukotvenie na hmoždinky .

  

Partneri